رشته ها

  1.  کارشناسی پژوهشگری اجتماعی

  2. کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی

  3. ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی

  4. ارشد پژوهش علوم اجتماعی

  5. دکترای رشته علوم اجتماعی گروههای اجتماعی

  6. دکترای رشته علوم اجتماعب مسایل اجتماعی ایران

  7. دکترای رشته علوم اجتماعی توسعه اقتصاد