هیئت علمی

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی
1

حسین ابولحسن تنهایی

دانشیار
2

حسین آقاجانی مرساء

استادیار
3

فرح ترکمان

استادیار
4

طهمورث شیری

 
5

حسن محدثی

 
6

سعید معدنی

 
7

رضا علی محسنی

 
8

روزا کرم پور

 
9

محمد مهدی لبیبی

 
10

ساسان ودیعه

 
11

حمید انصاری

 
12

عالیه شکربیگی

استادیار
13

مریم یوسفی