هیئت علمی

 1. حسین ابولحسن تنهایی
 2. حسین آقاجانی مرساء
 3. فرح ترکمان
 4. طهمورث شیری
 5. حسن محدثی
 6. سعید معدنی
 7. رضا علی محسنی
 8. روزا کرم پور
 9. محمد مهدی لبیبی
 10. ساسان ودیعه
 11. حمید انصاری
 12. عالیه شکربیگی
 13. مریم یوسفی