مدیر گروه جامعه شناسی

نام و نام خانوادگی: سعید معدنی