مدیر محترم گروه

مدیر گروه جامعه شناسی

دکترسعید معدنی