رشته ها

  1. کارشناسی مردم شناسی

  2. ارشد مردم شناسی

  3. ارشد جامعه شناسی ورزش

  4. ارشد جمعیت شناسی

  5. دکترای مردم شناسی

  6. دکترای جمعیت شناسی

  7. دکتری جامعه شناسی ورزش