هیئت علمی

بخش برنامه ریزی مردم شناسی

 1. اصغر عسگری خانقاه

 2. فریبا میر اسکندری

 3. محمد صادق فربد

 4. محمد همایون سپهر

 5. مصطفی اکبریان

 6. وحید رشیدوش

 7. علی باصری

بخش برنامه ریزی جمعیت

 1. سید رضا معینی

 2. علی پژهان

 3. شهلا کاظمی پورثایت

 4. منصور شریفی

بخش برنامه ریزی جامعه شناسی ورزش

 1.