هیئت علمی

بخش برنامه ریزی مردم شناسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

اصغر عسگری خانقاه

استاد

2

فریبا میر اسکندری

استادیار

3

محمد صادق فربد

استادیار

4

محمد همایون سپهر

استادیار

5

مصطفی اکبریان

استادیار

6

وحید رشیدوش

 

7

علی باصری

 

 

بخش برنامه ریزی جمعیت

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

1

سید رضا معینی

استادیار

2

علی پژهان

 
3

شهلا کاظمی پورثایت

 
4

منصور شریفی

 

 

بخش برنامه ریزی جامعه شناسی ورزش