مدیر گروه مردم شناسی و جمعیت شناسی

نام و نام خانوادگی : فریبا میراسکندری