مدیر محترم گروه

مدیر گروه مردم شناسی و جمعیت شناسی

دکترفریبا میراسکندری