رشته ها

  1. تعاون و رفاه

  2. خدمات اجتماعی

  3. مددکاری اجتماعی

  4. ارشد امور فرهنگی و برنامه ریزی امور فرهنگی

  5. ارشد امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگی

  6. ارشد مطالعات زنان - زن در خانواده

  7. دکترای جامعه شناسی فرهنگی

  8. دکترای جامعه شناسی سیاسی