مدیر محترم گروه

مدیر گروه علوم اجتماعی

دکترامیرمسعود امیرمظاهری