رزومه

رزومه

نام: سید سعید

نام خانوادگی: آقائی

تاریخ تولد: 1341

محل تولد و صدور شناسنامه: تهران

سوابق تحصیلی:

1-  لیسانس: علوم اجتماعی (خدمات اجتماعی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سال 1372-1368

2- فوق لیسانس: علوم اجتماعی (مردم شناسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سال 1375-1372

3- دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی:

1- سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از سال 1372-1368

- کمک کارشناس بودجه

- کارشناس بودجه

2- کمیته امداد امام خمینی (ره) از سال 1376-1372

-   کارشناس آموزش ضمن خدمت

- کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت

- رئیس اداره امور اردوها

- رئیس اداره آموزش مددجویان

- مسئول دبیرخانه شورای عالی فرهنگی امداد امام (ره)

3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1376 تاکنون

- از سال 1376 به عنوان عضو هیأت علمی

- از سال 1383-1378 معاون گروه علوم اجتماعی

- از سال 1385 تا تیرماه 93 معاون دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی

- دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایش آب، نان در آینه آینده مردم ایران

- دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایش خاک و جلوه های آن در فرهنگ ایران

- دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی همایش آتش، مردم، صنعت و مدرنیته

- عضو کمیته علمی و اجرایی همایش روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

- دبیر علمی همایش نمودهای فرهنگی ایل بهمئی- بازیهای سنتی

- استاد نمونه گروه مردم شناسی در سال 1385

- دبیر شورای آموزشی معاونین دانشکده ها سال 1391

- معاون دانشکده علوم اجتماعی

4- مؤسس و صاحب امتیاز کلنیک مددکاری اجتماعی مهر آئین- از سال 1386-1382

5- کارت ایثار به شماره 100546699 و حضور 18 ماه در جبهه در دوران دفاع مقدس (13 ماه و 15 روز) داوطلبانه و (4 ماه و 15 روز) موظفی بر اساس تأییدیه شماره 1308/92/1122 مورخ 7/7/1392