کتابها

تالیف و ترجمه

 

1- دکتر محمود سید . "  ترجمه کتاب تاریخ اروپا از قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیست و یکم " انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز ، 1395

 

 

دکتر محمودسید . ترجمه کتاب " مغولان هند " در مرحله داوری دانشگاه آزاد اسلامی و پروسه چاپ-2