رزومه

1- رزومه کوتاه
ـ حسین ابوالحسن تنهایی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
ـ دانشیار دانشگاه، پایه 28
ـ تاریخ تولد: 15 فروردین 1330
ـ محل تولد: اصفهان

سوابق تحصیلی:
 • دوره تخصصی در دوره دکتری در رشته‌های روانشناسی اجتماعی و نظریه‌های جامعه شناسی در سال ۱۹۸۰ میلادی از دانشگاه بین المللی ایالات متحده
 • دکترای تخصصی جامعه‌شناسی و انسان شناسی در سال ۱۹۸۱از دانشگاه بین المللی ایالات متحده دانشگاه سان دیگو
 • کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی و انسان شناسی درسال۱۹۷۸ از دانشگاه بین المللی ایالات متحده دانشگاه سان دیگو
 • کارشناسی روان‌شناسی و فلسفه از دانشگاه اصفهان در سال۱۳۵۳ شمسی
 • دارای توصیه نامه علمی و حرفه‌ای (مجوز تدریس) از پروفسور برجسته و بنیانگذار مکتب کنش متقابل نمادی جرج هربرت بلومر
سوابق آموزشی:
 • مدرس دروس جامعه شناسی در دانشگاه بین المللی ایالات متحده آمریکا، ۱۹۸۰-۱۹۷۹ میلادی، مقطع کارشناسی
 • استادیار تمام وقت دانشگاه شیراز، بخش برنامه ریزی و جامعه شناسی، ۶۴- ۱۳۶۲ شمسی، مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی
 • استادیار تمام وقت دانشگاه تربیت معلم تهران، گروه جامعه شناسی، ۷۶- ۱۳۷۳ شمسی، مقطع کارشناسی
 • استادیارتمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، ۶۸- ۱۳۶۵ شمسی، مقطع کارشناسی
 • استادیار تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ۷۴- ۱۳۶۸ شمسی، مقطع کارشناسی ارشد
 • دانشیار تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی
 • استاد مدعو دانشگاه تربیت مدرس تهران، ۷۳-۱۳۷۰ شمسی، مقطع دکتری و کارشناسی ارشد
 • استاد مدعو دانشگاه تربیت معلم اراک، ۷۲-۱۳۶۹ شمسی، مقطع کارشناسی
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران از سال ۱۳۷۸ شمسی، مقطع دکتری و کارشناسی ارشد
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان از سال ۷۳- ۱۳۶۸ شمسی، مقطع کارشناسی و از سال ۱۳۸۵ شمسی مقطع کارشناسی ارشد
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ۱۳۸۹ - ۱۳۷۶ شمسی، مقطع کارشناسی ارشد
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1393 شمسی، دوره ی دکتری
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، از سال ۱۳۸۸ شمسی، مقطع کارشناسی ارشد
 • استاد مدعو دوره‌های آموزشی گفت وگوی تمدن‌ها، در ابتدای تأسیس تا ...
افتخارات علمی:
 • معرفی شده به عنوان مدرس دوره عالی تدریس نظریه‌های جامعه شناسی توسط پروفسور هربرت بلومر ۱۹۸۰ میلادی
 • چهره ماندگار شهر کرج در تابستان ۸۷
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، پاییز ۸۷
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، زمستان ۸۷
طرح های پژوهشی:
 • مطالعه اجتماعی و اقتصادی شهر ماهان، با حمایت استانداری کرمان، ۷۸-۱۳۷۷
 • مطالعه حاشیه نشین‌های صالح آباد و ولی آباد اراک، با حمایت سازمان برنامه و بودجه اراک ۷۳-۱۳۷۲
 • مطالعه پرخاشگری در قشر حاشیه‌ای پاکدشت، فصلنامه جامعه شناسی آشتیان سال اول، شماره ۱، ۱۳۸۴
 • مطالعه جامعه شناسی معرفت طبقه‌ای و اجتماعی در تاریخ ایرانیان (در حال اجرا)
سابقه تدریس در دروس:
 • نظریه های جامعه شناسی
 • نظریه های انسان شناسی
 • مسائل اجتماعی در ایران
 • آسیب شناسی اجتماعی
 • جامعه شناسی دین
 • جامعه شناسی معرفت
 • اندیشه های متفکرین مسلمان
 • تاریخ اندیشه انسان شناسی
 • نقد نظریه های معاصر
 • تلفیق نظریه های معاصر
استاد راهنمای بیش از 110 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای جامعه شناسی
 
2- رزومه بلند
حسین ابوالحسن تنهایی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
دانشیار دانشگاه، پایه 28
تاریخ تولد: 15 فروردین 1330
محل تولد: اصفهان
سوابق تحصیلی:
 • دوره تخصصی در دوره دکتری در رشته‌های روانشناسی اجتماعی و نظریه‌های جامعه شناسی در سال ۱۹۸۰ میلادی از دانشگاه بین المللی ایالات متحده
 • دکترای تخصصی جامعه‌شناسی و انسان شناسی در سال ۱۹۸۱از دانشگاه بین المللی ایالات متحده دانشگاه سان دیگو
 • کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی و انسان شناسی درسال۱۹۷۸ از دانشگاه بین المللی ایالات متحده دانشگاه سان دیگو
 • کارشناسی روان‌شناسی و فلسفه از دانشگاه اصفهان در سال۱۳۵۳ شمسی
 • دارای توصیه نامه علمی و حرفه‌ای (مجوز تدریس) از پروفسور برجسته و بنیانگذار مکتب کنش متقابل نمادی جرج هربرت بلومر
افتخارات علمی:
 • معرفی شده به عنوان مدرس دوره عالی تدریس نظریه‌های جامعه شناسی توسط پروفسور هربرت بلومر ۱۹۸۰ میلادی
 • چهره ماندگار شهر کرج در تابستان ۸۷
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، پاییز ۸۷
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، زمستان ۸7 
 
سوابق اجرایی:
 • کارشناسی مشاورت اجتماعی ریاست جمهوری، ۶۲-۱۳۶۱
 • معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ۶۸-۱۳۶۵
 • رئیس دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ۷۶-۱۳۷۰
 • مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ۸۳- ۱۳۸۰
 • رئیس دانشکده و رئیس مجتمع ولی عصر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ۸۴-۱۳۸۳
 • مدیر گروه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ۸۸-۱۳۶۹
 • مدیر مسئول فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان از سال ۱۳۸۴ تا کنون
 • مسئول گروه تخصصی علوم اجتماعی انتشارات علمی و فرهنگی 1393- 1392
 • بنیانگزار انجمن نمادی جامعه شناسی تفسیری ایران در فضاهای مجازی(انجتا/isais)
 • مدیر گروه جامعه شناسی تفسیری، انجمن جامعه شناسی ایران از خرداد 1394
 • مدیر گروه جامعه شناسی نظری، انجمن جامعه شناسی ایران از خرداد 1395
 • رئیس دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
سوابق آموزشی:
 • مدرس دروس جامعه شناسی در دانشگاه بین المللی ایالات متحده آمریکا، ۱۹۸۰-۱۹۷۹ میلادی، مقطع کارشناسی
 • استادیار تمام وقت دانشگاه شیراز، بخش برنامه ریزی و جامعه شناسی، ۶۴- ۱۳۶۲ شمسی، مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی
 • استادیار تمام وقت دانشگاه تربیت معلم تهران، گروه جامعه شناسی، ۷۶- ۱۳۷۳ شمسی، مقطع کارشناسی
 • استادیارتمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، ۶۸- ۱۳۶۵ شمسی، مقطع کارشناسی
 • استادیار تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ۷۴- ۱۳۶۸ شمسی، مقطع کارشناسی ارشد
 • دانشیار تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی
 • استاد مدعو دانشگاه تربیت مدرس تهران، ۷۳- ۱۳۷۰ شمسی، مقطع دکتری و کارشناسی ارشد
 • استاد مدعو دانشگاه تربیت معلم اراک، ۷۲-۱۳۶۹ شمسی، مقطع کارشناسی
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران از سال ۱۳۷۸ شمسی، مقطع دکتری و کارشناسی ارشد
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان از سال ۷۳- ۱۳۶۸ شمسی، مقطع کارشناسی و از سال ۱۳۸۵ شمسی مقطع کارشناسی ارشد
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ۱۳۸۹ - ۱۳۷۶ شمسی، مقطع کارشناسی ارشد
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1393 شمسی، دوره‏ی دکتری
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد رود هن، از سال ۱۳۸۸ شمسی، مقطع کارشناسی ارشد
 • استاد مدعو دوره‌های آموزشی گفت وگوی تمدن‌ها، در ابتدای تأسیس تا. . .
طرح های پژوهشی:
 • مطالعه اجتماعی و اقتصادی شهر ماهان، با حمایت استانداری کرمان، ۷۸-۱۳۷۷
 • مطالعه حاشیه نشین‌های صالح آباد و ولی آباد اراک، با حمایت سازمان برنامه و بودجه اراک ۷۳-۱۳۷۲
 • مطالعه پرخاشگری در قشر حاشیه‌ای پاکدشت، فصلنامه جامعه شناسی آشتیان سال اول، شماره ۱، ۱۳۸۴
 • مطالعه جامعه شناسی معرفت طبقه‌ای و اجتماعی در تاریخ ایرانیان (در حال اجرا)
سابقه تدریس در دروس :
 • نظریه های جامعه شناسی
 • نظریه های انسان شناسی
 • مسائل اجتماعی در ایران
 • آسیب شناسی اجتماعی
 • جامعه شناسی دین
 • جامعه شناسی معرفت
 • اندیشه های متفکرین مسلمان 
 • تاریخ اندیشه انسان شناسی 
 • نقد نظریه های معاصر
 • تلفیق نظریه های معاصر
  استاد راهنمای بیش از 110 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای جامعه شناسی