مقالات

برخی مقالات چاپ شده در حوزه‏ی جامعه شناسی:

 • جایگاه نظریه بلومر درجامعه شناسی معرفت، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد دهم، شماره‌های ۱ و۲، ۱۳۷۸

 • اهمیت ونقش چندگانگی مفهوم...، قصلنامه تخصصی جامعه شناسی علمی پژوهشی واحد آشتیان سال۱ شماره۴، ۱۳۸۴

 • تحلیل نظری زمینه‌های جامعه شناسی معرفت بوردیو: تحلیل دیالکتیکی ملکه، میدان، سرمایه، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، سال اول، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۴

 • هم فراخوانی ساخت نقش و کنش در نظریه جرج هربرت مید، فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان سال دوم، شماره ۶، زمستان ۱۳۸۵

 • بازنگری شرح ذایتلین از چشم انداز دیالک تیکی خود و کنش در نظریه مید، فصلنامه تخصصی علمی پژوهشی آشتیان، سال ۲، شماره ۱، ۱۳۸۵

 • جایگاه جامعه ایران دوره پهلوی اول در مدل توسعه اجتماعی جرج هربرت مید با همکاری مصطفی عبدی، فصلنامه علمی – پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان، سال دوم، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۵

 • ساختارشناسی کنش پیوسته در...، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی علمی پژوهشی واحد آشتیان سال۲ شماره۴، ۱۳۸۶

 • تبیین مقایسه‌ای رفتاربزهکارانه نوجوانان دختر و پسر ۱۳-۱۹ ساله در شهر بابل و نوشهر، فصلنامه تخصصی علمی پزوهشی جامعه شناسی آشتیان سال ۳، شماره ۱، ۱۳۸۶، با همکاری آقای دکتر عباسی

 • جهانی شدن، تجددگرایی و خانواده در ایران، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی آشتیان سال ۳، شماره ۲، ۱۳۸۶، با همکاری خانم دکتر شکربیگی

 • بررسی تاثیر اشتغال درفعالیتهای روزمره بزهکارانه، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی آشتیان سال ۳ شماره ۳، ۱۳۸۶، با همکاری آقای دکتر عباسی

 • بازبینی فرانظریه تفسیرگرایی ریشه‌ای درقشربندی پهلوی اول، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی سال۳ شماره ۴، ۱۳۸۶، با همکاری خانم کارخانه

 • پارادایم روش شناختی کیفی: روش تحلیل کنش درنظریه اورینگ گافمن با نگاهی به مبارزات انتخاباتی ۲۰۰۸مک کین و اوباما،فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آشتیان، سال ۴، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۷

 • بررسی تحلیلی خاستگاه نظری و تاریخی نظریه گیدنز با همکاری الهام قاری فصلنامه علمی - پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان، سال چهارم، شماره ۱، ۱۳۸۷

 • مطالعه جامعه شناسی شادی در نظریه رفتارهای جمعی و جنبش‌های اجتماعی بلومر، فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی واحد آشتیان، سال چهارم، شماره ۳، ۱۳۸۷

 • سرمایه اجتماعی و سبک زندگی، با محمدباقر تاج الدینی، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی آشتیان، شماره ۴، زمستان ۱۳۸7

 • بررسی زمینه‌های اجتماعی پرخاشگری جوانان در ایران با همکاری شیرین شیری امین لو و علیرضا صنعت خواه، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی، سال پنجم، شماره اول، بهار ۱۳۸۸

 • بررسی نظری پژوهش‌های سرمایه اجتماعی در جامعه ایران با همکاری دکتر زهرا حضرتی صومعه، فصلنامه تخصصی علو م رفتاری واحد ابهر، سال نخست، پیش شماره اول، پاییز ۱۳۸۸

 • بررسی نگرش مبتنی بر برابری پایگاه زن و مرد و تاثیر آن بر روابط خانوادگی، با همکاری مریم پناهی، فصلنامه تخصصی جامعه شناختی، سال پنجم، شماره۳ ،پاییز ۱۳۸۸

 • هم فراخوانی تحولات تاریخی و سیاسی دهه های 1950 تا 2000 میلادی و نظریات اخیر جامعه شناسی غرب با همکاری فاطمه خادم لو، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات سیاسی، شماره 4، تابستان 1388

 • بررسی رابطه جامعه شناختی باورهای دینی وسبک زندگی براساس نظریه و روش گافمن با تاکید بر شهر کرمانشاه، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش اجتماعی دانشگاه آزاداسلامی رودهن، سال ۳، شماره ۶، بهار ۱۳۸۹

 • بازنگری اکتشافی از سنخ‌های آرمانی برای مدلهای جابه جایی، مجله جامعه شناسی معاصر، نشریه علمی پژوهشی (ISC) واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، سال ۲، شماره ۴، پاییز ۱۳۸۹

 • بررسی جامعه شناختی الگوی مصرف لوازم ارایشی در میان دانشجویان غرب گیلان، با فرید ارزبین، فصلنامه جامعه شناسی، آشتیان، سال ششم، شماره ۲ تابستان ۱۳۸۹

 • بررسی عوامل موثر بر کیفیت کار بازارهای موقت روز در اوقات تعطیل از نگاه خریداران با همکاری علیرضا صنعت خواه و شیرین امین لو، فصلنامه تخصصی مطالعات جوانان واحد بابل، سال اول، پیش شماره اول، تابستان ۱۳۸۹

 • تحلیل گفتمان هنر خاورمیانه؛ بررسی شکل گیری قواعد هنری در جامعه نقاشی معاصر ایران، با همکاری اعظم راودراد و محمدرضا مریدی، فصلنامه علمی پزوهشی آشتیان، دوره 2، شماره 2، 1389

 • زندگی روزانه یا واقعیت اجتماعی، خبرنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شماره ۱۱و۱۲، بهار و تابستان ۱۳۹۰ ، با همکاری شمسی خرمی

 • بررسی کارکردی ساختارگروه درمانی اعتیاد دربازپروری منش و کنش معتادان جمعیت رهپویان رهایی، فصلنامه تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، با همکاری مهناز علی زاده

 • بررسی سیر تحول مفهوم ساخت اجتماعی در دوران مدرن، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، سال هفتم، شماره چهارم، زمستان 1390، با همکاری حمید نادری

 • مطالعه جامعه شناختی نقش کنترل اجتماعی و حلقه‌های قدرت در کنش شادیانه مردم (مطالعه موردی: مراسم چهارشنبه سوری در تهران) با همکاری مریم السادات حسینی فر

 • زمینه های جامعه شناختی موثر در نپرداختن قبوض در میان شهروندان و روستاییان اراک، فصلنامه  علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد آشتیان، سال هفتم، شماره ی دوم، تابستان 1390، با همکاری مجید سعادت زاده

 • بررسی تطبیقی رابطه ی میان مفهوم عدالت و هویت اجتماعی در قرن معاصر از دیدگاه هربرت بلومر(تفسیرگرا) و آنتونی گیدنز(ساخت گرا)، با همکاری کتایون رحیمی، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی(ISC)، دوره 4، شماره 1، بهار 1391

 • خانواده و مفهوم تحلیلی سرمایه ی اجتماعی در چشم انداز همکنش گرایی نمادی، فصلنامه ی علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد آشتیان، سال نهم، شماره ی اول، بهار 1392، با همکاری احمد اسفندیاری

 • بررسی پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی در ایران و تاثیر آن بر ساختار سیاسی دهه 50 خورشیدی، با همکاری مصطفی مختاری، فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی شوشتر، سال 7، شماره 21، تابستان 1392

 • تحلیل نظریه های کلاسیک پیرامون طبقه اجتماعی در ایران، با همکاری ژاله توکلی والا، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، سال نهم، شماره سوم، پاییز 1392

 • هم­سنجی طبقات اجتماعی در دوره پهلوی یکم، با همکاری ژاله توکلی والا، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، سال نهم، شماره دوم، تابستان 1392

 • تابوی جنسی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه‏ی موردی جوانان 15 تا 30 سال ساکن شهر تهران). با همکاری دکتر زهرا قاسمی و فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات جامعه‏شناختی جوانان، سال سوم، شماره هشتم، زمستان 1391