کتاب ها

کتاب‏ها:

 • درآمدی بر نظریات جامعه شناسی: هفت مقاله در باب مبانی تاریخ و اندیشه، (1372). تهران: انتشارات خردمند

 • تاریخ اندیشه و نظریات جامعه شناختی، جلد اول؛ پیشینیان: جامعه شناسی در ادیان. (1373). یزد: بهاباد، چاپ سوم

 • جامعه شناسی در ادیان. (1373). تهران: بهمن برنا

 • نظریات جامعه شناسی. (1376). تهران: دانشگاه پیام نور. چاپ ششم

 • شیوه ی تنظیم پایان‌نامه. با همکاری دکتر نکهت. (1378). کرمان: نشر همیار. (چاپ دوم)

 • جامعه شناسی تاریخی اسلام. (1378). تهران: بهمن برنا

 • تاریخ اندیشه و نظریات جامعه شناختی، جلد دوم؛ جامعه شناسی تاریخی اسلام. (1378). تهران: روزگار

 • جامعه شناسی نظری اسلام. (1379). تهران: بهمن برنا

 • جامعه شناسی نظری اسلام، مطالعه گزیده‌هایی از نظریات جامعه شناختی و انسان شناختی متفکرین، فلاسفه و صوفیان مسلمان. (1379). مشهد: سخن گستر

 • جامعه شناسی فلسفی- دینی در غرب باستان همراه مطالعه‌ای در دینامیسم تفکیک یافتگی و قشربندی اجتماعی. (1382). تهران: بهمن برنا

 • جامعه شناسی عرفانی در اندیشه عرفای مسلمان. (1386). تهران: بهمن برنا

 • جامعه شناسی پیشقراول در غرب جدید: مدرنیته آغازین. (1388). تهران: بهمن برنا (چاپ دوم)

 • هربرت بلومر و کنش متقابل گرایی نمادی (نگاه اول). (1388). تهران: بهمن برنا

 •  جامعه شناسی تاریخی نظریه‌های متفکرین مسلمان، جامعه شناسی و انسان شناسی نزد متفکرین مسلمان. (1389). تهران: بهمن برنا (چاپ دوم)

 • جامعه شناسی دینی در شرق باستان. (1390). تهران: بهمن برنا (چاپ دوم)

 • نظریه‌های جامعه شناسی. (1391). مشهد: مرندیز (چاپ سوم)، چاپ چهارم و چاپ یکم مرندیز/بهمن برنا 1394

 • جامعه شناسی معرفت و معرفت شناسی نظریه.(۱۳۹۱). تهران: نشر بهمن برنا (چاپ اول)، چاپ دوم 1394

 • بازشناسی تحلیلی نظریه‌های مدرن در جامعه شناسی: مدرنیته میانی. (1391). تهران: انتشارات علم (چاپ اول)

 • بازشناسی تحلیلی نظریه های مدرن در جامعه شناسی: مدرنیتۀ درگذار.(1391). تهران: انتشارات علم (چاپ اول)

 • شیوه ی تنظیم پایان نامه(با تاکید بر روش کیفی) با همکاری دکتر نکهت. (1392). تهران: نشر بهمن برنا (چاپ اول)

 • جامعه شناسی نظری "مبانی، اصول و مفاهیم": مطالعه‌ای در باب جامعه شناسی معرفت علم جامعه شناختی.(1392). تهران: بهمن برنا (ویرایش چهارم)

 • درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه شناسی. (1393). تهران: نشر مرندیز و بهمن برنا. (چاپ هفتم)

 • نگاهی جامعه‏شناختی بر اشعار فروغ فرخزاد؛ گفتگو با ح.ا. تنهایی، گفتگوگر لیلا شعبانی. (1393). تهران: نشر بهمن برنا

 • بازشناسی تحلیلی نظریه های مدرن در جامعه شناسی: مدرنیتۀ اخیر.(1394). تهران: انتشارات بهمن برنا (چاپ اول)