صورتجلسه آموزشی مورخ پانزده آبان نود و پنج

 

 

بسمه تعالی

 

 

صورتجلسه آموزشی مورخ 15/8/1395

مصوبات جلسه, دردوبند ذیل طرح ,بحث وتایید گردید:

 

  1. سلسله مراتب انجام فعالیت‏های آموزشی دانشکده

الف. اطلاع رسانی به منظور تهیه مدارک مربوط به فارغ التحصیلان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به صورت بنر یا اطلاع رسانی از طریق سایت انجام گیرد.

ب. ثبت مشخصات فردی دانشجویان بر اساس اطلاعات جدید در سیستم سیدا و اصلاح آرایش و چارچوب کارنامه بر عهده اداره ثبت نام می‏باشد.

ج. کنترل پرونده از لحاظ مطابقت داشتن با آیین نامه آموزشی و سرفصل دروس، سپس صدور چک لیست فارغ التحصیلی و ارائه مدارک لازم به منظور تحویل به اداره‏ی فارغ التحصیلان بر عهده اداره  خدمات آموزشی می باشد.

د. اسامی برای صدور فرم 1 , 3 وکنترل نهایی پرونده به منظور صدور مدرک توسط اداره خدمات آموزشی  به اداره فارغ‏ التحصیلان ارسال می گردد واداره فارغ التحصیلان پرونده ها را برای ارسال نهایی به مدیریت کل آماده می نماید.

2. مقرر شد که گروه های آموزشی در یک جا متمرکز شوند و تحت نظارت رئیس اداره آموزش قرار گیرند.

3. مقرر شد جابجایی کارمندان بر اساس تقسیم کار اداری صورت گیرد؛ اداره خدمات آموزشی شامل دو نفر ودر حال حاضر با توجه به کمبود فضا ,تحصیلات تکمیلی واداره ثبت نام وفارغ التحصیلان در یک مکان مسقر شوند.

4. مسئولیت برگزاری امتحان جامع؛ به رئیس اداره آموزش محول شدتا با همکاری گروههای آموزشی؛  اداره تحصیلات تکمیلی ومدیر آموزش این امر به نحو احسن انجام پذیرد.

حاضرین جلسه:

  1. رئیس دانشکده، آقای دکتر حسین ابوالحسن تنهایی
  2. مدیر محترم آموزش دانشکده آقای مصطفی نقشینیان
  3. رئیس اداره آموزش، خانم نرگس تقی میرزا
  4. مسئول اداره تحصیلات تکمیلی، خانم فاطمه پیتام
  5. مسئول فارغ التحصیلان، خانم راضیه ابراهیمی
  6. مسئول اداره ثبت نام، خانم منصوره سلیمانی
  7. مسئول اداره خدمات آموزشی، آقای محمدرضا تولمی