مدعو

 

 

 

لیست اعضای هیئت علمی

 
# نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی گروه آموزشی مرتبه علمی
1 شیرین احمدنیا دکترای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
2 عبدالرضا ادهمی دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
3 مصطفی ازکیا دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استاد
4 محمدرضا  اقدمی دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش مردم جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
5 فرهاد امام جمعه دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
6 زهره  انواری دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش مردم جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
7 محمدحسین بحرانی دکترای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
8 حمید بورقانی فراهانی جامع جامعه شناسی جامعه شناسی مربی
9 رقیه بهاری دکترای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
10 محمد باقر تاج الدین دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
11 ابراهیم توفیق دکترای تخصصی   جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
12 ژاله توکلی والا دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی جامعه شناسی استادیار
13 منوچهر ثابتی جامع علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی جامعه شناسی مربی
14 محمدرضا جعفرآقایی جامع مطالعات فرهنگی جامعه شناسی مربی
15 زهرا حضرتی صومعه دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
16 میترا خاقانی فرد دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
17 نگار خزان جامع جامعه شناسی جامعه شناسی مربی
18 ابوالفضل دادوری دکترای تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی فاقد مرتبه علمی
19 ابولفضل دلاوری دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه  جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
20 حجیه بی بی رازقی نصرآباد دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه  جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
21 اعظم راودراد دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه  جامعه شناسی و علوم اجتماعی دانشیار
22 جبار رحمانی دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش مردم جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
23 محمد رضایی دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش مردم جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
24 عباسعلی زارعی سورکی دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی مربی
25 باقر ساروخانی دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استاد
26 ایرج ساعی ارسی دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
27 بنینا سالک آزاد دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
28 خدیجه سفیری دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استاد
29 سیف الله سیف الهی دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی دانشیار
30 محمد شاپوری جامع جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی مربی
31 سمیه السادات شفیعی دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
32 اختر  شیری جامع جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی مربی
33 شیوا صادقی پورکوتی دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
34 سید رضا  صالحی امیری دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی دانشیار
35 حبیب صبوری خسروشاهی دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
36 ذبیح اله صدفی دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
37 ربابه صدیقی  دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
38 رحمت اله صدیقی سروستانی دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استاد
39 سهیلا علیرضا نژاد دکترای تخصصی  جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی دانشیار
40 غلامرضا غفاری امراله تعاون و تامین اجتماعی جامعه شناسی و علوم اجتماعی دانشیار
41 نعمت الله فاضلی دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش مردم جامعه شناسی و علوم اجتماعی دانشیار
42 محمد حسین فرجاد دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استاد
43 رحیم  فرخ نیا دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش مردم جامعه شناسی و علوم اجتماعی دانشیار
44 الهام سادات قادری جامع جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی مربی
45 مجید کفاشی دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی دانشیار
46 غلامرضا لطیفی دکترای تخصصی شهرسازی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
47 علیرضا محسنی تبریزی دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی دانشیار
48 امیر محمدی جامع علوم اقتصادی جامعه شناسی و علوم اجتماعی مربی
49 یسری محمودی فوق لیسانس مطالعات زنان جامعه شناسی و علوم اجتماعی مربی
50 بیتا مدنی جامع جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی مربی
51 بهروز مرادی دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
51 سمیه  مشایخی جامع جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی مربی
52 محمود  مشفق دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
53 محمد هادی منصوری لکورج دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
54 میثم  موسایی دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استاد
55 سید یعقوب موسوی  دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی دانشیار
56 محسن مهدوی قزوینی دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه  جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
57 محسن مهدوی قزوینی دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
58 حسنعلی میرزا بیگی دکترای تخصصی علوم تربیتی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
59 خلیل میرزایی دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی دانشیار
60 محمود نجاتی حسینی دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
61 منیژه نویدنیا دکترای تخصصی  جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
62 امیر نیک پی دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی مربی
63 منصور  وثوقی دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استاد
64 عباس  وریج کاظمی دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
65 نوروز هاشم زهی دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
66 شهرام هاشم نیا دکترای تخصصی حسابداری جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
67 مهدی یحیی پور دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی مربی
68 فهیمه یوسف کلافی جامع جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی مربی
69 مریم یوسفی فوق لیسانس  جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی مربی
70 فریدون کامران دکترای تخصصی  جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار