گروه جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

لیست اعضای هیئت علمی

 
# نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی گروه آموزشی مرتبه علمی
1 حسین ابوالحسن تنهایی دکترای تخصصی علوم اجتماعی ( جامعه شناسی) جامعه شناسی و علوم اجتماعی دانشیار
2 حسین آقاجانی مرساء دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه جامعه شناسی و علوم اجتماعی دانشیار
3 امیرمسعود امیر مظاهری دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
4 علی باصری فوق لیسانس علوم اجتماعی گرایش مردم جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
5 علی پژهان دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جمعیت جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
7 فرح ترکمان دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
8 مهرداد جواهری پور دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
10 وحید رشیدوش دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش مردم جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
11 عالیه شکربیگی دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
12 طهمورث شیری دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
13 اصغر عسگری خانقاه دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش مردم جامعه شناسی و علوم اجتماعی استاد
14 سید سعید آقایی فوق لیسانس مردم شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی مربی
15 رضا فاضل دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
16 محمد صادق فربد دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
17 زهرا قاسمی دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
18 مجید کاشانی دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
19 روزا کرم پور دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
20 حمیدرضا کریمی درمنی فوق لیسانس علوم اجتماعی گرایش مردم جامعه شناسی و علوم اجتماعی مربی
21 محمدمهدی لبیبی دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
22 حسن محدثی گیلوایی دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
23 رضا علی محسنی دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی دانشیار
24 سعید معدنی دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
25 سید رضا معینی دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
26 محسن مهدوی قزوینی دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
27 فریبا میر اسکندری دکترای تخصصی علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
30 محمد همایون سپهر دکترای تخصصی فلسفه جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
31 ساسان ودیعه دکترای تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی استادیار
32 حسین فکرآزاد دکتری تخصصی جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی  
33 مریم یوسفی فوق لیسانس جامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی مربی