رشته های کارشناسی ارشد

رشته های کارشناسی ارشد

 
رشته چارت ها
برنامه ریزی امور فرهنگی دانلود چارت دروس
مدیریت امور فرهنگی دانلود چارت دروس
پژوهش علوم اجتماعی دانلود چارت دروس
جامعه شناسی دانلود چارت دروس
جمعیت شناسی دانلود چارت دروس
مردم شناسی دانلود چارت دروس
مطالعات زنان-زن و خانواده دانلود چارت دروس
جامعه شناسی ورزش