کارکنان

 

 

 

 

لیست کارکنان دانشکده علوم اجتماعی

 
ردیف کارکنان دانشکده علوم اجتماعی
1 آقای دکتر سید سعید آقائی (رئیس دانشکده)
2 آقای مصطفی نقشینیان (مدیر آموزش)
3 خانم میترا نیک آمال(مدیر پژوهش)
4 خانم نرگس تقی میرزا (رئیس اداره آموزش)
5 آقای سید مجتبی نبوی (رئیس امور اداری)
6 خانم هاله عبدالهی (رئیس اداره فناوری)
7 خانم محبوبه بحیرایی (رئیس اداره پژوهش)
8 خانم اشرف ترکاشوند (رئیس امور دانشجویی- فرهنگی)
9 خانم فاطمه پیتام (مسئول تحصیلات تکمیلی)
10 خانم فهیمه پورمنصور(مسئول امتحانات)
11 خانم مرضیه تقواپسند(مسئول دریافت و پرداخت)
12 خانم راضیه ابراهیمی (مسئول دانش آموختگان)
13 خانم شهیندخت توکلی(مسئول دبیرخانه)
14 خانم بهناز زارعیان (مسئول خدمات آموزشی)
15 خانم منصوره سلیمانی (مسئول ثبت نام)
16 آقای آقاویردی داداشی(مسئول برنامه ریزی)
17 آقای قادر سلیمانی (مسئول بایگانی)
18 آقای محمد ابراهیم امیری (مسئول انتشارات)
19 خانم لیلا ولی زاده(کارشناس خدمات رایانه ای- مسئول سایت)
20 خانم فرحناز فرامرزعالیان (مسئول اموال)
21 خانم سمانه محمدرحیمی(کارشناس گروه علوم اجتماعی)
22 آقای شهریار آذرین(کارشناس گروه جامعه شناسی)
23 خانم مریم امامی (کارشناس گروه مردم شناسی)
24 آقای محمدرضا داورنیا(متصدی خدمات آموزشی)
25 آقای فردین متان کپوری (مسئول امور عمومی)