اطلاعیه برگزاری امتحان جامع دکتری

۰۲ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۰:۲۸ کد : ۱۳۹۵۱ اطلاعیه
تعداد بازدید:۶۸۵

اطلاعیه برگزاری امتحان جامع دوره دکتری دانشکده علوم اجتماعی

نکات قابل توجه

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دوره دکتری که تمامی واحدهای در سی مرحله آموزشی خودراباموفقیت گذرانده ومیانگین کل نمرات آنها 16می باشدمیرساندکه امتحان جامع کتبی این دانشجویان براساس مواددرسی بشرح جدول ذیل   درروزهای 03/04/97الی 04/04/97ومصاحبه درچهارروز09/10/11/12/04/97 ازمنابع امتحانی برگزارمیگردد.

 نتیجه امتحان جامع به صورت قبول  ( بانمره حداقل 16 از 20 ) یامردودی ( کمتراز 16 )کتبا" به دانشجوابلاغ میگردد.دانشجویانی که یکباردرامتحان جامع مردودشوند،فقط یکباردیگرمجازهستنددرامتحان جامع شرکت کنند. درمواردخاص به درخواست مدیرگروه،وضعیت دانشجوبه کمیسیون بررسی مواردخاص سازمان مرکزی دانشگاه ارسال میشود.50 درصدنمره امتحان جامع  به نتیجه آزمون کتبی و50 درصدبه مصاحبه اختصاص دارد.

 

 

درسهای ا متحانی شش گرایش جامعه شناس

دروس مشترک همه گرایشهاجامعه شناسی

تلفیق نظریه های جامعه شناسی

نقد نظریه های  معاصرجامعه شناسی

 

روش تحقیق  پیشرفته ،

کاربرد روش کمی وکیفی  

 

 

دروس حوزها همه گرایشهاجامعه شناسی

جامعه شناسی ورزشی

جامعه شناسی فرهنگی

جامعه شناسی اقتصادی

جامعه شناسی مسائل

جامعه شناسی گروها

جامعه شناسی سیاسی

رشته

ورزش وتحولات اجتماعی در جامعه

جامعه شناسی فرهنگ

 جامعه شناسی توسعه

جامعه شناسی فساد

جامعه شناسی زنان(واحد الکترنیک)

جامعه شناسی گروه 

نظریه جامعه شناسی سیاسی

حوزه 

 

 

دروس مشترک جمعیت شناسی

روشهای غیر مستقیم برآورد جمعیت

نظریه های خاص جمعیت

 

روش تحقیق پیشرفته ،

کاربرد روش کمی وکیفی

 

 

 

درس حوزه جمعیت شناسی

اقتصاد جمعیت

 

 

 

دروس مشترک مردم شناسی

مردم شناسی ایران بعد از اسلام

 

بررسی ونقدنظریه های مردم شناسی

بررسی ونقدروش های مردم شناسی

 

درس حوزه مردم شناسی

ارتباطات میان فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

زمان امتحان کتبی گرایشهای جامعه شناسی

 

حوزه هایکشنبه بعد ظهر مورخ 03/04/97ساعت  16-14

 

روش تحقیق پیشرفته وکاربردروش کمی وکیفی صبح یکشنبه مورخ 03/04/97 ساعت 12-9

نقد نظریه ها معاصرجامعه شناسی و تلفیق نظریه ها جامعه شناسی صبح دو شنبه مورخ 04/04/97 ساعت12-9

 

زمان امتحان کتبی جمعیت شناسی

 

حوزه هایکشنبه بعداز ظهر مورخ 03/04/97ساعت  16-14

 

روش تحقیق پیشرفته وکاربردروش کمی وکیفی صبح یکشنبه مورخ 03/04/97 ساعت 12-9

حوزه ها شنبه بعد ظهرساعت  16-14 مورخ 04/09/96 

 

روش تحقیق پیشرفته وکاربردروش کمی وکیفی صبح شنبه ساعت 12-9 مورخ 04/09/96

 

نظریه های خاص جمعیت و روشهای غیر مستقیم برآورد جمعیت صبح دو شنبه04/04/97 ساعت12-9

 

 

 

نقد نظریه ها معاصرجامعه شناسی و تلفیق نظریه ها جامعه شناسی صبح ساعت12-9 یکشنبه05/09/96

 

ساعت امتحان کتبی مردم شناسی

 

 
 
 

 

 

 

حوزه ها یکشنبه بعداز  ظهر مورخ 03/04/97ساعت  16-14

 

بررسی ونقدروش های مردم شناسی و مردم شناسی ایران بعد از اسلام صبح یکشنبه مورخ 03/04/97 ساعت 12-9

حوزه ها شنبه بعد ظهرساعت  16-14 مورخ 04/09/96 

 

روش تحقیق پیشرفته وکاربردروش کمی وکیفی صبح شنبه ساعت 12-9 مورخ 04/09/96

 

بررسی ونقدنظریه های مردم شناسی صبح دو شنبه04/04/97 ساعت12-9  

 

 

نقد نظریه ها معاصرجامعه شناسی و تلفیق نظریه ها جامعه شناسی صبح ساعت12-9 یکشنبه05/09/96

 

 

امتحان شفاهی :به تفکیک گرایش

دوشنبه مورخ 11/04/97 ساعت 17-9 مردم شناسی وجمعیت شناسی

 

یکشنبه مورخ 10/04/97ساعت  17-9

جامعه شناسی مسائل ،  جامعه شناسی اقتصادی

شنبه مورخ 09/04/97 ساعت 17-9

جامعه شناسی گروها ،جامعه شناسی ورزشی

سه شنبه مورخ 12/04/97  ساعت 17-9

جامعه شناسی فرهنگی ، جامعه شناسی سیاسی

 

 

 

 

 


نظر شما :