اطلاعیه برگزاری امتحان جامع دوره دکتری ۲

۱۵ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۸:۴۹ کد : ۱۳۷۳۰ اطلاعیه
تعداد بازدید:۶۲۰

اطلاعیه برگزاری امتحان جامع دوره دکتری دانشکده علوم اجتماعی

نکات قابل توجه

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دوره دکتری که تمامی واحدهای  دروس مرحله آموزشی خودراباموفقیت گذرانده ومیانگین کل نمرات آنهابالای 16 می باشدمیرساندکه امتحان جامع این دانشجویان براساس مواددرسی تعیین شده در جدول زیر برگزار می گردد. دانشجویان می توانند جهت گرفتن منابع مورد مطالعه به مدیران کروه های آموزشی مراجعه نمایند.لازم به ذکر است  نتیجه امتحان جامع به صورت قبول  ( برای ورودیهای قیل 94بانمره حداقل 15 از 20 وبرای ورودیهای 96به بعد16 از 20است) مردودی کتبا" به دانشجوابلاغ میگردد.دانشجویانی که یکباردرامتحان جامع مردودشوند،فقط یکباردیگرمجازبه شرکت درامتحان جامع می باشند. درمواردخاص به درخواست مدیرگروه،وضعیت دانشجوبه کمیسیون بررسی مواردخاص سازمان مرکزی دانشگاه ارسال میشود.50 درصدنمره امتحان جامع  به نتیجه آزمون کتبی و50 درصدبه مصاحبه اختصاص دارد.

جلسه توجیهی دراین خصوص روز یکشنبه 20/12/96 ساعت 11صبح برگزار می گردد شرکت کلیه دانشجویان که ثبت نام امتحان جامع انجام داده اند اجباری است

جامعه شناسی فرهنگی

رشته

دروس امتحان جامع

توضیحات

نام استاد

نام درس

 

دکترطهمورث شیری وکترفرح ترکمان دکترزهراحضرتی دکتر مجیدکاشانی دکترمهرداد جواهری پور

کاربرد روش کمی وکیفی در

روش تحقیق روشهای تحقیق پیشرفته ،

دروس مشترک

دروس مشترک

 

دکترحسن محدثی دکترحسین تنهایی دکترحسین آقاجانی دکتررضا فاضل دکتر اصغر مهاجری دکتر زهراقاسمی

نقد نظریه های  معاصرجامعه شناسی

تلفیق نظریه های جامعه شناسی

دروس مشترک

دروس مشترک

 

دکتر امیرمظاهری

جامعه شناسی فرهنگ

 

حوزه1

 

جامعه شناسی سیاسی

رشته

دروس امتحان جامع

توضیحات

نام استاد

نام درس

 
 

دکترطهمورث شیری وکترفرح ترکمان دکترزهراحضرتی دکتر مجیدکاشانی دکترمهرداد جواهری پور

کاربرد روش کمی وکیفی در

روش تحقیق روشهای تحقیق پیشرفته ،

دروس مشترک

دروس مشترک

 

دکترحسن محدثی دکترحسین تنهایی دکترحسین آقاجانی دکتررضا فاضل دکتر اصغر مهاجری دکتر زهراقاسمی

نقد نظریه های  معاصرجامعه شناسی

تلفیق نظریه های جامعه شناسی

دروس مشترک

دروس مشترک

 

دکترروزا کرم پور

نظریه جامعه شناسی سیاسی

 

حوزه1

         

 

جامعه شناسی گروهها

رشته

دروس امتحان جامع

توضیحات

نام استاد

نام درس

 
 

دکترطهمورث شیری وکترفرح ترکمان دکترزهراحضرتی دکتر مجیدکاشانی دکترمهرداد جواهری پور

کاربرد روش کمی وکیفی در

روش تحقیق روشهای تحقیق پیشرفته ،

دروس مشترک

دروس مشترک

 

دکترحسن محدثی دکترحسین تنهایی دکترحسین آقاجانی دکتررضا فاضل دکتر اصغر مهاجری دکتر زهراقاسمی

نقد نظریه های  معاصرجامعه شناسی

تلفیق نظریه های جامعه شناسی

دروس مشترک

دروس مشترک

 

دکترسعید معدنی

جامعه شناسی گروه 

حوزه1

           

 

جامعه شناسی مسائل

رشته

دروس امتحان جامع

توضیحات

نام استاد

نام درس

 

دکترطهمورث شیری وکترفرح ترکمان دکترزهراحضرتی دکتر مجیدکاشانی دکترمهرداد جواهری پور

کاربرد روش کمی وکیفی در

روش تحقیق روشهای تحقیق پیشرفته ،

دروس مشترک

دروس مشترک

 

دکترحسن محدثی دکترحسین تنهایی دکترحسین آقاجانی دکتررضا فاضل دکتر اصغر مهاجری دکتر زهراقاسمی

نقد نظریه های  معاصرجامعه شناسی

تلفیق نظریه های جامعه شناسی

دروس مشترک

دروس مشترک

 

دکتر رضاعلی محسنی

جامعه شناسی فساد

حوزه1

فقط دانشجویان انتقالی از واحد الکترونیک

دکتر عالیه شکربیگی

جامعه شناسی زنان

حوزه2

جامعه شناسی اقتصادی

رشته

دروس امتحان جامع

توضیحات

نام استاد

نام درس

 

دکترطهمورث شیری وکترفرح ترکمان دکترزهراحضرتی دکتر مجیدکاشانی دکترمهرداد جواهری پور

کاربرد روش کمی وکیفی در

روش تحقیق روشهای تحقیق پیشرفته ،

دروس مشترک

دروس مشترک

 

دکترحسن محدثی دکترحسین تنهایی دکترحسین آقاجانی دکتررضا فاضل دکتر اصغر مهاجری دکتر زهراقاسمی

نقد نظریه های  معاصرجامعه شناسی

تلفیق نظریه های جامعه شناسی

دروس مشترک

دروس مشترک

 

دکتر ساسان ودیعه

جامعه شناسی توسعه

 

حوزه2

مردم شناسی

رشته

دروس امتحان جامع

توضیحات

نام استاد

نام درس

 

دکتر عسگری خانقاه

بررسی ونقد روش های  مردم شناسی

دروس مشترک

دکتر محمد صادق فربد

بررسی ونقد نظریه های مردم شناسی ،

دروس مشترک

 

دکتر فریبا میر اسکندری

مردم شناسی ایران بعدازاسلام

دروس مشترک

دکتر همایون  سپهر

مردم شناسی سیاسی جوامع اسلامی

دروس مشترک

 

دکتر محمد صادق فربد

ارتباطات میان فرهمگی

حوزه1

جمعیت شناسی

رشته

دروس امتحان جامع

توضیحات

نام استاد

نام درس

 

دکترشهلا کاظمی پورو دکتر علی پژهان

روشهای تحقیق پیشرفته و روشهای تحلیل آماری پیشرفته ونرم افزار متناسب آن

دروس مشترک

 

دکترشهلا کاظمی پور

نظریه های خاص جمعیت

دروس مشترک

 

دکترشهلا کاظمی پورو دکتر علی پژهان

روشهای غیر مستقیم برآورد جمعیت

دروس مشترک

 

دکترشهلا کاظمی پور

جمعیت شناسی ریاضی

دروس مشترک

 

دکتر علی پژهان دکتررضامعینی

اقتصادجمعیت

 

حوزه1

 

جامعه شناسی ورزشی

رشته

دروس امتحان جامع

توضیحات

نام استاد

نام درس

 

دکترطهمورث شیری دکترفرح ترکمان دکترزهراحضرتی دکتر مجیدکاشانی دکترمهرداد جواهری پور

کاربرد روش کمی وکیفی در

روش تحقیق روشهای تحقیق پیشرفته ،

دروس مشترک

دروس مشترک

 

دکترحسن محدثی دکترحسین تنهایی دکترحسین آقاجانی دکتررضا فاضل دکتر اصغر مهاجری دکتر زهراقاسمی

نقد نظریه های  معاصرجامعه شناسی

تلفیق نظریه های جامعه شناسی

دروس مشترک

دروس مشترک

 

دکتر عالیه شکربیگی

ورزش وتحولات اجتماعی در جامعه

 

حوزه1

 


۱ رای

نظر شما :