راهنمای پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد


فرایند اجرای پایان نامه


راهنمای پژوهش دانشجویان دکتری

 

فرایند اجرای پایان نامه

 

 

فرمهای مربوط به امور پایان نامه ها و رساله ها :

1- کارشناسی ارشد

 

دستورالعمل نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم طرح تحقیق (پروپوزال) مقطع کارشناسی ارشد

فرم پروپوزال کارشناسی ارشد(دانشکده فنی ومهندسی)

فرم الف

فرم ب

فرم اعلام آمادگی از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم ارزیابی و صورتجلسه دفاع از پایان نامه و صورتجلسه مالی 

فرم اصالت پایان نامه

فرم اصالت پذیرش مقاله مستخرج از پایان نامه

فرم اصالت چاپ مقاله مستخرج از پایان نامه

فرم انصراف از ارائه مقاله مستخرج از پایان نامه

فرم کمک هزینه دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم تأییدیه اصلاحات پس از دفاع

1- دکتری

دستورالعمل نگارش رساله

فرم طرح تحقیق(پروپوزال) مقطع دکتری

فرم الف 

فرم ب 

شیوه نامه مراحل دفاع از رساله دکتری

فرمهای اعلام آمادگی دفاع از رساله دکتری

فرم ارزیابی و صورتجلسه دفاع از رساله دکتری و صورتجلسه مالی

فرم اصالت رساله

فرم صورتجلسه تأیید مقاله جهت دفاع از رساله دکتری

فرم صورتجلسه تأیید مقاله جهت تسویه (بعد از دفاع)

فرم تعهد نامه ارائه مقاله در مجلات علمی

فرم تعهد نامه ارائه مقاله در مجلات علمی جهت تسویه (بعد از دفاع)

فرم اصالت پذیرش مقاله مستخرج از رساله

فرم اصالت چاپ مقاله مستخرج از رساله

فرم تمدید ارائه مقاله مستخرج از رساله 

فرم کمک هزینه دانشجویان دکتری

فرم تأییدیه اصلاحات پس از دفاع